Caofas

Característiques

Resistent a la humitat de la peça.

Dosi

Escampar la quantitat necessària a la superfície de la peça