Natbis

Característiques

Manté la consistència de la nata batuda durant més temps.

Dosi

De 10 a 20 g per 1 L de nata muntada