Poligel

Característiques

Gelificant en pols.

Dosi

40 g per 1 kg matèria seca